ДЕПАРТАМЕНТИ
 
НОВЕ ВІД "ВІЗОРА"

Vitel Vitel Vitel

Нові тарифи Нові тарифи Нові тарифи

ВізорTV ВізорTV ВізорTV

Луцька оптоволоконна мережа Луцька оптоволоконна мережа Луцька оптоволоконна мережа

Нове вiд ''Вiзора'' Нове вiд ''Вiзора'' Нове вiд ''Вiзора''


 
СТАТИСТИКА
 

СВІТ "ВІЗОР" ::

Наше пiдприємство

Пiдприємство "Вiзор" розпочало свою дiяльнiсть 20 лютого 1992 року як системний iнтегратор з комплексної розробки розподiлених iнтегрованих iнформацiйних систем рiзного призначення на базi сучасних комп'ютерних технологiй закордонного виробництва та власних програмних продуктiв.

Розуміючи значення розвитку комп’ютерних мереж на Волині, 1 липня 1994 року вперше було створено вузол зв'язку мережі Інтернет "Візор". Ми перші зв'язали Волинь зі світом!

Філософія підприємства

Підприємство "Візор" переконане, що фірма може займати лідерське місце на бурхливому комп’ютерному ринку лише, якщо вона безперервно знаходиться в процесі пошуку і змін, здатна швидко реагувати на зміни бізнес-середовища, постійно знаходити нові перспективні напрямки діяльності, виходити на нові ринки. Ми постійно вдосконалюємось для того, щоб дати можливість і нашим клієнтам вдосконалювати свій бізнес за допомогою ІТ технологій.
"Візор" - динамічне підприємство, яке ніколи не зупиняється на досягнутому. Бізнес щодня ставить питання по-новому і ми вміємо знаходити на них відповіді. Практично усі аспекти нашої діяльності супроводжує слово “перший”. Це приємно, хоч в той же час відповідально і нелегко. Безумовно, інколи не все складається так, як нам хотілося б, але ми постійно працюємо над вдосконаленням якостi надаваних послуг. Наша головна гордість - це наші клієнти. Підприємство “Візор” реалізує схему роботи з клієнтом, яка на західних ринках отримала назву “Сustomer satisfaction”, що в дослівному перекладається як “задоволення клієнтів”. Головна ідея цієї концепції: робота з клієнтом - послідовний і безперервний процес, який в принципі ніколи не закінчується, а лишe переходить на новий рівень. Довіра наших клієнтів і довгострокова співпраця - ось вища нагорода за нашу роботу.

Департаменти підприємства

 • "Вiзор-Iнтернет провайдер" - надання доступу до мережі Iнтернет;
 • «Вітел» - надання послуг телефонного зв’язку та ІР-телефонії;
 • "Iнтеграл" - виробництво МАК, автоматизацiя технологiчних процесiв виробництва, комп'ютерна дiагностика i вимірювання);
 • "В-21" - департамент програмування та розробки прикладних систем, впровадження та обслуговування програм 1:С Підприємство;
 • "Вiзор-центр" - департамент торгівлі комп’ютерною технікою;
 • Веб-студiя "Терен" - впровадження Веб-технологiй, розробка, дизайн і супровід веб-серверів, надання хостингу, технічний супровід зони volyn.ua та lutsk.ua;

Нами вперше на Волинi

 • створений вузол зв'язку "Вiзор" мiжнародної глобальної комп'ютерної мережi Internet. "Вiзор-Internet провайдер" за декiлька рокiв став постачальником всiх сервiсiв цiєї мережi для жителiв Волинi. До нас пiд'єднанi провiднi банки, пiдприємства, комерцiйнi фiрми i приватнi особи нашого регiону.
 • створена Web-студiя "Терен", для впровадження Web-технологiї, розробки i супроводу WWW серверiв.
 • створено Волинську радiомережу передачi даних - ВізорNET, яка покриває більше 95% області з швидкiстю до 20 Mbit/сек.
 • створено Луцьку оптоволоконну мережу - "СвітLAN", що пропонує комплект послуг triple play (три послуги: ТV, Інтернет, Телефон).
 • створено програмно-апаратний комплекс МАК – Мультимедійний Автоматизований Комплекс, призначений для забезпечення оплати проїзду, виконання контролю та моніторингу всіх необхідних функцій транспортного засобу.
Ми виступаємо "системним iнтегратором", тобто поставляємо програмно-технiчнi комплекси з прив'язкою до конкретного робочого мiсця користувача.

Технологiї

Постiйна спрямованість на новi технологiї в комп'ютернiй технiцi, пiдготовка спецiалiстiв, поради замовникiв допомагають нам завжди вчасно пропонувати ринку сучасні телекомунікаційні послуги.

Ми побудували одну з найбільших мереж на Волині, використовуючи волоконно – оптичні і радіо - канали зв’язку. Ми пропонуємо всі види під’єднаннь до мережі Інтернет, підключення цифрових телефонів, ІР-телефонію і вчасно впроваджуємо сучасні види сервісів.

Наші клієнти вже мають можливість отримати з одних рук комплект послуг triple play (три послуги: ТV, Інтернет, Телефон).

При розробцi iнформацiйних систем ми спираємось на поєднання потужних серверiв, загальнодоступних робочих станцiй i термiналiв, мережного та комунiкацiйного обладнання з використанням операцiйних систем UNIX, NOVELL, Windows з врахуванням переваг кожної для конкретного замовника. Функцiонально повний набiр iнструментiв, якi надають системи управлiння базами даних SYBASE, Microsoft SQL Server, FireBird, MySQL для розробки розподiлених iнформацiйних систем архiтектури "клiєнт-сервер", а також програмнi продукти багатьох iнших фiрм є базовими в наших продуктах. Сучаснi рамки архiтектури "клiєнт-сервер" допомагають задачам виконуватися там, де це найбiльш ефективно. Широко впроваджуються Веб-технологiї.

Нашi можливостi

Використовуючи високотехнологiчну апаратну та програмну продукцiю, ми маємо можливiсть розробляти програмнi пакети для збору, обробки та видачi за будь-яким запитом iнформацiї з баз даних рiзного призначення. Технологiї, якi ми використовуємо, дають можливiсть розробки розподiлених iнформацiйних систем, коли iнформацiя не зберiгається в одному суперкомп'ютерi, а знаходиться в мiсцях її збору i кiнцевий користувач, незалежно вiд мiсця його знаходження, може отримати потрiбну йому iнформацiю, в тому числi з використанням модемного, радiо- або iншого зв'язку. Пропонованi технологiї не потребують високої квалiфiкацiї кiнцевого користувача, який буде працювати у широко розповсюдженому Windows - середовищi.
Сучаснi технологiї забезпечують конфiденцiйнiсть iнформацiї, що зберiгається в базах даних або передається, а також суворе дотримання авторизацiї доступу користувачiв до iнформацiї при повнiй гарантiї її суцiльностi та актуальностi.

Мiсце застосування

Iнформацiйнi системи, розробленi з використанням вищенаведених технологiй, можуть бути використанi в умовах ринкової економiки рiзними державними вiдомствами та органiзацiями з великою кiлькiстю регiональних вiддiлень та фiлiй - великими банками, фондами, iнвестицiйнимим компанiями, бiржами цiнних паперiв та нерухомостi, великими пiдприємствами в рiзних галузях промисловостi, а також на транспортi - там, де очiкується рух значних фiнансових та матерiальних ресурсiв та прийняття масштабних керiвних рiшень на пiдставi iнформацiї великого обсягу.

Нашi дiловi партнери

Жодна компанiя або органiзацiя в свiтi не може успiшно працювати та розвиватися без тiсного дiлового партнерства та спiвробiтництва. Наше пiдприємство не є винятком. Ми спiвпрацюємо з такими компанiями та органiзацiями, як:
 • Lucky Net - телекомунiкацiйна компанiя;
 • підприємство “Версія” (м.Київ);
 • НПО “Вектор-Харків”
 • Компанія “Нетлайн” (м.Київ)
 • Компанія “Даталюкс”
 • ВАТ “Технолог”
 • ТОВ «Голден Телеком»
 • ВАТ «Укртелеком»
 • ТзВО «Загальні мережі»

Ми пропонуємо

 • комплексне вивчення Вашої проблеми;
 • консультацiї щодо можливих шляхiв її вирiшення;
 • вигідниі варіанти під’єднання до мережі Інтернет;
 • встановлення необхідної кількості телефонних ліній;
 • якісний цифровий зв’язок;
 • конкурентоздатні тарифи і розцінки;
 • розробку технiчного проекту в тiсному спiвробiтництвi з Вашими фахiвцями з метою визначення оптимальної конфiгурацiї технiчних та програмних засобiв;
 • поставку обладнання та його гарантiйне супроводження;
 • поставку системного програмного забезпечення та засобiв розробки прикладного програмного забезпечення;
 • розробку прикладного програмного забезпечення у вiдповiдностi з технiчним проектом;
 • впровадження програм 1:С Підприємство з подальшим обслуговуванням, створенням відповідних конфігурацій 1:С і впровадженням необхідних звітів;
 • розробку функціональних та іміджевих веб-сайтів, веб-сторінок, веб-приложень, реклама в Інтернеті;
 • систему оплати проїзду, контролю та моніторингу транспортних засобів;
 • iнсталяцiю системного та прикладного програмного забезпечення;
 • навчання Ваших фахiвцiв;
 • гарантiйний та пiслягарантiйний супровiд;
 • комп'ютери, комп'ютернi аксесуари з пiд'єднанням до мережi Internet.;
 • сервери, машрутизатори;
 • поставку систем "пiд ключ", проводимо наладку систем з врахуванням специфiки Вашого пiдприємства.

Усе це - з врахуванням Ваших запитiв, узгоджених з фiнансовими можливостями


Нашi фахiвцi

Пiдприємство "Вiзор" має в своєму штатi висококвалiфiкованих фахiвцiв та експертiв з вивчення завдань замовника та розробки технiчних проектiв, адмiнiстрування операцiйних систем та баз даних, розробки прикладного програмного забезпечення, розробки та впровадження локальних обчислювальних мереж, технiчного обслуговування комп'ютерної технiки.
Фахiвцi є сертифiкованими спeцiалiстами в областi операцiйної системи UNIX Administrator.

Ми з радiстю зустрiнемося з Вами, щоб бути корисними один одному!

 
НА СЕРВЕРІ
 
НАШІ САЙТИ
 
НАШІ ПРОЕКТИ
 

      

      
 

Warning: require_once(/home/web/vizor/686117bbc03f66d6e76895f8bdee2cb5/sape.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/web/vizor/world.htm on line 675

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/web/vizor/686117bbc03f66d6e76895f8bdee2cb5/sape.php' (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /home/web/vizor/world.htm on line 675